Naša spoločnosť Vám vie pomôcť pri problémových nájomníkoch.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Údaje o dlžníkovi, nájomnú zmluvu, dodatky k zmluve, iné dôkazné dokumenty, napríklad aj vyúčtovanie

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Vy si následne môžete sami vybrať ďalší postup

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ (v prípade právnickej osoby)
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil
E-mail
Číslo účtu
Postúpená pohľadávka
Dátum uzatvorenia zmluvy o nájme/podnájme*
Počet dodatkov k zmluve o nájme/podnájme
Dátum vytvorenia dodatkov k zmluve o nájme/podnájme
Špecifikácia predmetu nájmu/podnájmu*
Predmet nájmu/podnájmu*
 • - vybrať -
 • Bytový
 • Nebytový
Ulica*
Popisné číslo*
PSČ*
Mesto/obec*
Podlažie*
Dohodnutá výška nájomného (komplet aj služby)*
Deň splatnosti nájmu v mesiaci*
 • - vybrať -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Dĺžna čiatka za nájom*
Čiastočna úhrada*
Popis prípadu
Príloha
Priložiť nájomnú zmluvu
Príloha
Priložiť iné doklady