Zamestnávateľ Vám nevyplatil mzdu?
Tvrdí Vám zamestnávateľ že na peniaze nemáte nárok?
Tvrdí Vám zamestnávateľ že nemá peniaze na výplatu?
Boli ste prepustení bez nároku mzdu?

Nevyplácanie miezd na Slovensku je veľkým problémom z ktorým sa aspoň z počutia stretol každý Slovák. Nepracujte zadarmo. Za Vami vykonanú prácu máte nárok na odmenu. Mzda je splatná po vykonaní práce, najneskôr však do konca nasledujúceho mesiaca. Akonáhle dôjde k nevyplateniu mzdy má zamestnanec nárok podať žalobu na súde.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Jedná sa o pracovnú zmluvu, dodatky k pracovnej zmluve

Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ (v prípade právnickej osoby)
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Právna subjektivita*
 • - vybrať -
 • Fyzická
 • Právnická
 • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil
E-mail
Číslo účtu
Postúpená pohľadávka
Pracovná zmluva na dobu*
 • - vybrať -
 • Dobu určitú
 • Dobu neurčitú
 • Dohoda
Dátum uzavretia pracovnej zmluvy, dohody*
Dátum uzavretia pracovnej zmluvy, dohody*
Počet dodatkov k zmluve*
Dátum k uzavretiu dodatkov k pracovnej zmluve*
Dátum nástupu do práce*
Pracovná náplň podľa zmluvy*
Dlžná čiastka na mzde za obdobie od:*
Dlžná čiastka na mzde za obdobie od:*
Dohodnutý dátum splatnosti mzdy*
Dohodnutá výška mzdy za mesiac/úkol*
Čiastočna úhrada*
Dĺžna suma za mzdu*
Pracovný pomer ukončený k dátumu*
Nárok na vyplatenie odstupného*
 • - vybrať -
 • Áno
 • Nie
Dĺžna suma na odstupnom*
Popis prípadu
Príloha
Priložiť pracovná zmluvu
Príloha
Priložiť doklad z ktorého vyplývá výška mzdy (pokiaľ nie je súčasťou pracovnej zmluvy)