Rôznorodosť typov poškodenia Vášho majetku je vysoká, ale stále majú spoločné dve veci. Sú to vinník a Váš nárok na náhradu škody. Za škodu je zodpovedný vždy jej vinník a nemusíte byť nutne poistení.

Pošlite nám popis Vášho prípadu a pridajte všetky dostupné dokumenty
Jedná sa o pracovnú zmluvu, dodatky k pracovnej zmluve

 Pokiaľ uznáme Váš nárok za vymáhateľný,   kontaktujeme Vás s právnou rešeršou a s návrhom riešenia

Polia formuláru označené * sú povinné

Právna subjektivita*
  • - vybrať -
  • Fyzická
  • Právnická
  • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ (v prípade právnickej osoby)
Vaše meno*
Vaše priezvisko*
Dátum narodenia*
Rodné číslo
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil*
E-mail*
Číslo účtu
Právna subjektivita*
  • - vybrať -
  • Fyzická
  • Právnická
  • Fyzická podnikajúca
IČO
Názov subjektu
Meno a priezvisko konateľ
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo popisné*
Mesto/obec*
PSČ*
Telefón/mobil
E-mail
Číslo účtu
Postúpená pohľadávka
Je poškodený platba DPH?*
Číslo poistnej udalosti*
Číslo poistnej zmluvy*
Dátum vzniku poistnej udalosti*
Dátum krycieho dopisu od poisťovne*
Celková výška škody*
Príloha
Priložiť poistnú zmluvu
Príloha
Priložiť krycí dopis od poisťovni