Kontrola

Po obdržaní popisu Vášho prípadu a všetkých Vám dostupných potrebných dokumentov odborne posúdime reálnosť úspechu vymáhania Vašej pohľadávky. Tento úkon je ZDARMA.

  1. Uznáme nevymáhateľným
  2. Uznáme vymáhateľným - Pokiaľ uznáme Váš právny nárok vymáhateľný pripravíme Vám právny rozbor Vašej situácie. Ďalej je len na Vás aký ďalší postup si zvolíte. Tento úkon je ZDARMA.
Ako budete postupovať, ako budeme postupovať
  1. Ďalší postup budete riešiť samostatne
  2. Odkúpenie - naša spoločnosť je od Vás ochotná odkúpiť Vašu pohľadávku v prípade, že je nami uznaná vymáhateľnou
  3. Právne zastúpenie - naša spoločnosť Vám zabezpečí advokáta podľa typu Vášho prípadu, teda odborníka z danej oblasti aby bolo konanie čo najkratšie a najefektívnejšie
Vydanie platobného rozkazu

Pred súdnou fázou je dlžníkovi súdom zaslaný platobný rozkaz, pričom má lehotu 15 dní v rámci ktorých má dlžník uhradiť veriteľov nárok alebo aby podal odpor

  1. Dlžník uhradí
  2. Dlžník nepodá odpor, ani neuhradí
  3. Exekúcia

Dlžník podá odpor - proces sa dostáva do súdnej fázy. Pokiaľ je veriteľ úspešný súd vydá rozhodnutie, v ktorom ukladá povinnosť dlžníkovi uhradiť dlžnú čiastku a náklady

  1. Dlžník uhradí
  2. Dlžní neuhradí - Exekúcia